25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Digitálne fotoaparáty
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 42 názorov pre Digitálne fotoaparáty NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G, Diplotop porovnáva Digitálne fotoaparáty NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Digitálne fotoaparáty - NIKON referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Digitálne fotoaparáty - NIKON
Zoznam značiek a výrobcov
AGFAPHOTO
AIPTEK
BENQ
CANON
CASIO
FUJIFILM
HP
KODAK
KONICA MINOLTA
NIKON
OLYMPUS
PANASONIC
PENTAX
POLAROID
RICOH
ROLLEI
SAMSUNG
SIGMA
SONY
Nájsť najlepšie produkty
Mobilné telefóny
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
MP3 prehrávače
Bluetooth headsety
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G

Väčšinou sa používateľom NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G zdá veľmi praktický.Dávajú mu veľmi vysoké skóre za spoľahlivosť a odolnosť., A je ich veľa, ktorí zdieľajú rovnaký názor. Môžete si prezrieť NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Jeho užívateľom sa zdá veľmi efektívny., Navyše má z nich väčšina rovnaký názor. Zdá sa im, že je to veľmi lacné Môžete si stiahnuť NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
Výstraha: Navigaèné tlaèidlo tohto prístroja mô¾e obsahova» nikel. Nie je urèené na dlhodobý kontakt s poko¾kou. Nepretr¾ité pôsobenie niklu na poko¾ku mô¾e spôsobi» alergiu na nikel. Pohotovostný re¾im Telefón pripravený na pou¾itie sa pred zadaním znakov nachádza v pohotovostnom re¾ime: 20 Vá¹ telefón Názov siete alebo logo operátora (1) Intenzita signálu zo siete (2) Úroveò nabitia batérie (3) Åavé tlaèidlo výberu má funkciu Ís» na (4), ktorá umo¾òuje zobrazi» funkcie vo va¹om osobnom zozname skratiek. Ak chcete zobrazi» zoznam dostupných funkcií, ktoré si mô¾ete prida» do zoznamu volieb, stlaète Voåby > Vybra» voåby. Vyberte funkciu Usporiada» > Presuò a umiestnenie, kam sa má funkcia presunú». Menu (5) a Mená (6) Demon¹traèný re¾im Ak chcete zapnú» telefón bez SIM karty, potvrïte voåbu Zapnú» telefón bez SIM karty?. Následne mô¾ete pou¾íva» tie funkcie telefónu, ktoré nevy¾adujú prítomnos» SIM karty. 21 Vá¹ telefón Blokovanie tlaèidiel Vyberte rýchlo Menu > *, ak chcete zablokova» a odblokova» tlaèidlá, aby nedopatrením nedochádzalo k ich stláèaniu. Keï sú tlaèidlá zablokované, hovor prijmete stlaèením tlaèidla Hovor. Keï hovor ukonèíte alebo odmietnete, tlaèidlá zostanú zablokované. Vyberte Menu > Nastavenia > Telefón > Auto ochrana tlaèidiel > Zapnutá, ak chcete, aby sa tlaèidlá automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného èasu, poèas ktorého bol telefón v pohotovostnom re¾ime a nebola pou¾itá ¾iadna funkcia telefónu. Aj keï sú tlaèidlá zablokované, dá sa vola» na oficiálne tiesòové èíslo naprogramované vo va¹om prístroji. 22 Funkcie v rámci hovoru 3...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G ľahký na používanie?

42 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

000031546716
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 8.24
= 1.89

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 8.24 a štadartný diferenciál je 1.89.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G veľmi efektívny?

42 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

000122336619
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 8.38
= 1.99

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 8.38 a štadartný diferenciál je 1.99.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G spoľahlivý, odolný?

42 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

0001212541017
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 8.45
= 1.88

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 8.45 a štadartný diferenciál je 1.88.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G dobrú hodnotu za peniaze?

42 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že NIKON AF-S NIKKOR 50MM F-1.4G nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

000020665617
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 8.33
= 1.77

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 8.33 a štadartný diferenciál je 1.77.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov